Hla lub ntsiab ntsiab lus

Cov Lus Kheev Nug Txog Kev Muab Khoom Nruab Nrog Pub Dawb

Muaj lus nug txog nyiaj siab dawb? Xyuas seb cov no pab donation FAQs.

Donation myths

Muaj ntau cov lus nug thiab myths nyob ib ncig ntawm lub txiv kab ntxwv, qhov muag thiab cov ntaub so ntswg donation. Tu siab neeg feem ntau disqualify lawv tus kheej li tej hloov los citing misconceptions. Xyuas cov yeeb yaj duab kom tau cov lus tseeb thiab kawm tias tsis hais koj lub hnub nyoog, haiv neeg, kev ntseeg, los yog kev noj qab haus huv koj tseem muab cov khoom plig ntawm lub neej.

Kuv puas muaj kev noj qab haus huv txaus los ua tus muab khoom nruab nrog pub dawb?

Haiv neeg ua puas muaj feem xyuam hauv kev muab cov khoom nruab nrog cev, qhov muag los sis cov nqaij pub dawb?

Cov kev ntseeg twg txhawb nqa kev muab cov khoom nruab nrog cev, qhov muag thiab cov nqaij pub dawb?

Kuv puas tau laus dhau los ua tus muab khoom nruab nrog pub dawb?