Hla lub ntsiab ntsiab lus

Sau ntawv rau koj hlub ib transplant Recipients

Qhov kev txiav txim siab sau ntawv mus rau koj tus hlub ib tug neeg tau txais kev pab yog ib tug kheej heev thiab haib kev. Donor tsev neeg tej zaum xaiv sau ntawv rau transplant cov neeg tau txais kev pab muab cov lus qhia txog lawv tus kheej thiab lawv hlub ib tug. Rau tej tsev neeg, sib koom nrog lawv hlub ib tug neeg transplant neeg tau txais kev pab(s) pab lawv nyob rau hauv lawv cov lus tu siab. Peb xav kom koj sau yog thiab thaum twg nws pom tau tias zoo rau koj. Tus neeg hauv koj tsev neeg yuav sau ntawv, tab sis peb yuav nco ntsoov qhia rau tam sim ntawd ntawm kin paub txog cov correspondence.

Sau ntawv nrog cwjmem thiab ntawv

Thov nco ntsoov: Muaj ntau qhov txawv hauv kev sau ntawv mus rau hauv tsev, qhov muag thiab cov neeg tau txais kev pab.

Yog hais tias koj hlub ib lub txiv kab ntxwv thiab/los yog qhov muag hloov, tej zaum koj yuav ua tau tus kab mob hu thiab sau thaum twg koj npaj txhij. Koj tsis tas yuav tos hnov los ntawm koj hlub ib lub txiv kab ntxwv thiab/los yog qhov muag.

Yog hais tias koj hlub ib tug ntaub so ntswg, thiab koj twb tau txais ib tsab ntawv los ntawm ib tug neeg tau txais kev pab, koj tsev neeg yuav ces teb raws li. Yog hais tias koj tsis tau txais ib tsab ntawv los ntawm koj tus hlub ib tus neeg tau txais kev pab(s), thov hu rau peb kom peb tsev neeg Advocates yuav piav txog txoj kev sau ntawv rau koj paub meej ntxiv.

Xa ib tsab ntawv tuaj rau koj hlub ib tus neeg tau txais kev pab tus neeg tau txais kev pab

Yog hais tias koj hlub ib lub txiv kab ntxwv los yog qhov muag hloov, you yog txais tos xa ib daim card los yog tsab ntawv thaum twg los tau, los yog siv peb cov cuab yeej hauv internet hauv qab no xa koj correspondence electronically. Tej zaum koj kuj yuav tau yees duab (s) of koj hlub ib los yog tsev neeg.

Yog hais tias muaj ntau tshaj ib tug neeg tau txais kev pab, koj sau tau ib tsab ntawv rau txhua tus neeg tau txais kev pab los yog LifeSource Luam tau koj tsab ntawv thiab rau pem hauv ntej rau txhua tus neeg tau txais kev pab.

Yog koj xav xa koj correspondence: Muab koj correspondence nyob rau hauv ib lub hnab ntawv unsealed, unstamped hnab ntawv. Nrog rau lub hnab ntawv rau ib daim ntawv cais:

  • Koj lub npe
  • Koj cov lus qhia, yog peb muaj lus nug
  • Koj hlub ib daim ntawv qhia txog lub npe
  • Koj hlub ib hnub tuag

Xa koj correspondence rau:
LifeSource Tsev Neeg Advocate
2225 West dej txoj kev North
Minneapolis, MN 55411

Xa Correspondence Electronically

Yog hais tias koj xav xa koj correspondence electronically, thov sau daim ntawv hauv qab no.

Tsab ntawv sau FAQs

Muaj lus nug?

Yog hais tias lo lus zoo li nyuaj rau koj nrhiav, los yog koj muaj lus nug los yog kev txhawj xeeb txog sau ntawv, thov hu rau ib tug LifeSource Donor Family Advocate ntawm familyservices@life-source.org los yog 1-888-536-6283. Koj kuj hu tau rau ib tug ntawm Peb Tsev Neeg Muab Tswv Yim Hauv Qab no: