Hla lub ntsiab ntsiab lus

Cov Chaw Hloov Khoom Nruab Nrog Hauv Cheeb Tsam

LifeSource Zoo siab rau tus khub cuaj transplant centers hauv lub Midwest txuag thiab kho lub neej.

Abbott Northwestern tsev kho mob | Minneapolis, Minneapolis, Minnesota Plawv– Lub Plawv, Raum

Tsev kawm ntawv ntawm lub tsev kawm ntawv Minnesota Transplant Services | Minneapolis, Minneapolis, Minnesota – Plawv, Lub Raum, Lub Raum, Ntsws, Pancreas, Intestine, Islets

Hennepin Healthcare | Minneapolis, Minneapolis, Minnesota – Raum

Mayo Clinic | Rochester, Minnesota – Plawv, Lub Raum, Lub Raum, Ntsws, Pancreas, Vascularized Composite Allografts (VCA)

Me nyuam yaus Minnesota | Minneapolis, Minneapolis, Minnesota Plawv – Plawv

Sanford Transplant Center | Bismarck, North Dakota – Raum

Sanford Transplant Services | Fargo, North Dakota – Raum

Avera Transplant lub koom haum | Sioux Falls, South Dakota – Raum, Liver, Pancreas

Sanford Transplant Program | Sioux Falls, South Dakota – raum

Sau Ntawv Rau Ib Tsev Neeg Donor

Ib qho yooj yim "ua tsaug" yuav muab kaw rau tsev neeg.