Hla lub ntsiab ntsiab lus
Koj puas tau kos rau lub npov?

Rau npe hauv online los ua ib tug neeg muab khoom nruab nrog pub dawb hnub no kiag.

Koj puas paub tias yuav muaj neeg rau npe tos tej khoom nruab nrog yuav cog rau nws lub cev hauv txhua-txhua 9 feeb twg? Hnub no, muaj neeg coob tshaj 100,000 leej hauv Teb Chaws Meskas tos kev cog khoom nruab nrog pab txoj sia lawm. Thaum kos rau lub npov tias yog tus neeg muab tej khoom nruab nrog, qhov muag thiab tsig nqaij lawm koj tuaj yeem pab thiab kho tau txoj sia ntau tshaj 75 leeg. Nyem rau koj cheeb tsam thiab rau npe kiag hnub no:

Koj puas tau xav dua tias kev muab khoom nruab nrog pub dawb ua hauj lwm li cas?

Kawm paub ntau ntxiv txog tag nrho cov kauj ruam nyob tom qab qhov txheej txheem kev muab tej khoom nruab nrog pub dawb no, lub luag hauj lwm ntawm Cov Koom Haum Ua Qhov Txheej Txheem Muab Cov Nruab Nrog Cev thiab lawv li kev koom tes tseem ceeb nrog Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam Hloov Khoom Nruab Nrog thoob plaws teb chaws, thiab cov tsev neeg tau txais kev txhawb nqa li cas hauv txhua kauj ruam hauv txoj hauv kev no.

Arrow Icon

Koj twb tau kos rau lub npov los rau npe tias yog tus neeg muab tej khoom nruab nrog, qhov muag thiab tsig nqaij pub dawb lawm los tsis tau? 

Xaiv koj lub cheeb tsam hauv qab no los rau npe kiag hnub no.

Koj puas muaj lus nug dab tsi ntxiv hais txog kev muab tej khoom nruab nrog pub dawb?

Kuaj xyuas cov Lus Nug Kheev Nug hais txog kev muab tej khoom nruab nrog pub dawb uas pab tau zoo hauv qab no.

Tshawb nrhiav kom tau cov txuam thawj tseeb uas muaj txiaj ntsig ntau zog thiab nrhiav cov lus teb tau ntawm no.

Khij lub thawv Icon

Koj yuav pab tau lub neej txoj sia los ntawm kev rau npe kiag hnub no. Yooj yim xwb!

Xaiv koj cheeb tsam los sau rau daim foos hauv online kom raug:

MinnesotaNorth DakotaSouth DakotaWisconsin