Hla lub ntsiab ntsiab lus

Koom cov Ambassador Facebook pawg.

Peb yog tus pog kom muaj ib pawg Facebook rau lub hom phiaj ntawm muab ib lub rooj sab laj rau sau npe Donate life Ambassadors txuas nrog ib leeg. Cov pab pawg neeg no pub koj txuas nrog lwm tus LifeSource Pub lub neej Ambassadors txhua lub sij hawm, txawm qhov twg koj nyob. Thov nco ntsoov tias qhov no tsis yog ib lub rooj sab laj rau teem kev nthuav qhia, uas yuav tsum tau mus ua kom sib haum ncaj qha mus nrog Teresa Turner.

Yog hais tias koj xav pub ntxiv tshaj peb lwm Ambassador Facebook pawg, thov nyeem ntxiv txog peb lwm pab pawg neeg thiab ua tiav daim ntawv hauv qab no. Peb advocacy thiab Ambassador Coordinator, Teresa Turner, yuav tau kov nrog koj kom tiav cov txheej txheem. Thov koj thiaj li yuav koom tau cov pab pawg neeg no tej zaum yuav siv ob peb hnub los txais.

Pub lub neej Ambassadors kev tshwm sim

Ambassador Facebook Group Application