Hla lub ntsiab ntsiab lus

Nov 1-30

Ib lub teb chaws kev tshwm sim rau sawv daws

Qhov muag donation lub hlis

Qhov muag donation lub hlis yog ib lub sijhawm los tsim thiab nquam paj nquam nruas cov khoom plig pom ces generously muab thiab tau txais. Nws yog ib lub sij hawm sau qhov muag donation awareness, honor hloov thiab lawv tsev neeg thiab nquam paj nquam nruas cornea neeg.