Hla lub ntsiab ntsiab lus
Donation Partner Workshop Training

Pib

Ua tsaug rau koj koom tes nrog txoj kev koom tes hauv LifeSource Donation Partner Workshop! Cov kev kawm nram qab no yuav ua tiav txhua lub sij hawm ua ntej lub LIVE kev tshwm sim.

Pib thaum xaiv los ntawm kev xaiv los ntawm cov kev xaiv hauv qab no. Koj yuav tau muab ib daim Ntawv Pov Thawj Rau Kev Tiav Tiav rau thaum xaus rau thaum kawg.

Ua Tiav Daim Ntawv Tso Cai Pub Dawb Rau Neeg Ua Hauj Lwm.

Yuav kom tiav cov kev kawm no thiab tau txais koj cov kev kawm ntawv credits, thov ua kom tiav cov nram qab no:

Soj Taug Xov Xwm Hloov Kho Tshiab Tas Li.

Subscribe rau cov neeg uas nrog ib tug neeg xov xwm!

Be-the-know rau txoj kev lag luam lub innovations, tau teb rau koj feem ntau nug cov lus nug thiab tau inspired los ntawm cov neeg uas tau ua ntau lub neej tau.